HISTORIK

Sällskapet Gamla Hellener bildades av ett 50-tal Hellasgrabbar vid ett möte den 15 maj 1922 på Börsenrestaurangen i Enskede Slakthus. Stadgarna antogs den 13 september 1922 och har under åren varit föremål för endast mindre justeringar.

Saken hade diskuterats tidigare, närmare bestämt när Hellas firade sitt 10-årsjubileum vid en festlighet på Bellmansro på Kungliga Djurgården 1918. (Hellas tidigare ursprungsdatum 1908 - vid inträde i Riksidrottsförbundet - numera ändrat till 1899 - första konfirmandkullen för Ernst Klefbeck - som ”födelsedatum”).

Många namnförslag diskuterades innan Dicken Brennius kom med de förlösande orden GAMLA HELLASPOJKAR, som enhälligt antogs. Sedermera (1962) blev Hellas öppet för det feminina könet, varför ett namnbyte - för att möjliggöra kvinnligt medlemskap - diskuterades vid GH:s årsmöte 1971. Någon större entusiasm märktes inte bland de församlade och frågan ställdes på framtiden.

Det kom att dröja ytterligare några år innan frågan om inval i GH av kvinnliga medlemmar fick sin lösning. Det var Birres (Malm) dotter Brittis som på GH:s årsmöte i februari 1982 - dit hon lyckats smuggla sig in som tjänande syster - i ett lämpligt läge kom med förslaget att även kvinnor skulle kunna vara medlemmar i GH. Årsmötet ställde sig positivt till förslaget.

Med anledning härav kallades till allmänt sammanträde i samband firandet av GH:s 60-årsjubileum på Hotell Arkipelag i Mariehamn den 15 maj 1982. Där antogs förslaget med acklamation och Sällskapets firma ändrades till GAMLA HELLENER. Namnet fanns med i diskussionerna om namnsättningen redan 1922 så Brittis anknöt, omedvetet eller inte, till grundarnas tankegångar.

Inför 90-årsjubileumet i oktober 2012 har några större förändringar skett. Fr.o.m. 2011 har supporterklubben och Gamla Hellener gått ihop och namnet ändrats till Gamla Hellener, Hellas kamratklubb. Vi tycker att sammanslagningen är en lyckad förändring och ser fram mot hur vi gemensamt ytterligare kan medverka till medlemmarnas glädje och genom våra fonder bidra till Hellas framgångar.

Medlemsantalet är ca 250. Intagningsåldern är fortfarande 25 år. Stadgarna har omarbetats för att bättre anknyta till GH:s medlemskap i SoIK Hellas alliansförening. Namnet har också utökats och förtydligats till Sällskapet Gamla Hellener, Hellas kamratklubb

Styrelsen kan glädjas åt att genom GH:s fonder - till vilka medlemmarna bidragit med större och mindre belopp - årligen utge stipendier till den idrottsliga verksamheten i Hellas, oftast med 50.000 till 100.000 kr per år.