Stadgar för Sällskapet Gamla Hellener

S T A D G A R
för Sällskapet Gamla Hellener, Hellas Kamratklubb (f.d. Gamla Hellaspojkar), som bildades den 15 maj 1922 med namnändring den 15 maj 1982 och 2010-10-28
§ 1
Sällskapet Gamla Hellener (GH) är en ideell förening vars syfte är att samla mångåriga medlemmar av Sim och Idrottsklubben Hellas samt SoIK Hellas medlemsklubbar till kamratligt och idrottsligt umgänge, samt att i mån av förmåga stödja Sim och Idrottsklubben Hellas samt SoIK Hellas medlemsklubbar.
§ 2 MEDLEMSKAP
”Medlemskap kan erhållas av den som fyllt 25 år och under minst tio års tid medlem i Sim- och Idrottsklubben Hellas eller SoIK Hellas medlemsklubbar och fullgjort sina förpliktelser mot klubbarna.
Till Hedersledamot i Gamla Hellener kan utses den som under ett mångårigt ledararbete på ett förtjänstfullt sätt främjat Sällskapet.
Till Hedersordförande i Gamla Hellener kan utses tidigare ordförande i Sällskapet.
Till Ständig medlem i Gamla Hellener kan utses den som på ett förtjänstfullt sätt främjat Sällskapet och dess syften och den som utsetts till ständig medlem i Hellas.
Medlem som fyllt 70 år och som varit medlem i GH i tio år kan även utses till ständig medlem.
Ständigt medlemskap kan även erhållas genom att en gång för alla erlägga därför stadgad engångsavgift.
Hedersledamot, Hedersordförande och Ständigt medlemskap i Gamla Hellener skall beslutas av årsmötet.”
Undantag från bestämmelserna om medlemskap får göras endast om samtliga styrelsledamöter är ense om beslutet
§ 3 ÅRSAVGIFT
Årsavgiften och avgiften för ständigt medlemskap bestäms av årsmötet på förslag av styrelsen.
§ 4 STYRELSE OCH REVISORER
Styrelsen skall bestå av minst fem (5) personer. Årsmötet utser ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv samt beslutar om teckning av föreningens firma.
För revision av Sällskapets räkenskaper skall väljas två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig om samtliga kallats och minst tre (3) ledamöter är närvarande.
§ 5. VAL AV VALBEREDNING OCH SAMMANKALLANDE I VALBEREDNINGEN
Valberedningen ska bestå av tre personer, som ska vara röstberättigade medlemmar i Sällskapet Gamla Hellener. Vid förslag till styrelse ska valberedningen arbeta efter den arbetsordning för valberedning som ingår som bilaga till stadgarna.
§ 6 ÅRSMÖTE OCH ALLMÄNT SAMMANTRÄDE
Årsmöte och allmänt sammanträde hålls på dag och plats som bestäms av styrelsen, vilken minst åtta (8) dagar i förväg skall utfärda kallelse.
Årsmöte skall hållas i februari varje år.
§ 7 RÖSTRÄTT
Rösträtt vid årsmöte och allmänt sammanträde tillkommer medlem som fullgjort sina förpliktelser inom GH. Annan medlem än ständig betalande medlem ska därvid ha betalt årsavgiften för innevarande år och året dessförinnan.
Allmänna frågor avgörs med enkel majoritet och med mötesordförandens utslagsröst vid lika tal. För bifall till förslag angående stadgeändring eller upplösning av Sällskapet krävs 2/3-dels majoritet av de närvarande röstberättigade.
Möte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande.
§ 8 STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING
Beslut om ändring av Sällskapets stadgar eller fråga om Sällskapets upplösning kan ske på årsmöte eller på allmänt sammanträde.
Förslag till stadgeändringar eller upplösning skall inlämnas till styrelsen minst en (1) månad före det sammanträde där frågan skall behandlas.
Beslut om Sällskapets upplösning skall även innefatta beslut om användning av Sällskapets tillgångar. Så länge Sim- och Idrottsklubben Hellas består skall tillgångarna tillfalla denna klubb. I annat fall skall de tillfalla något annat idrottsligt ändamål.
§ 9 DAGORDNING VID ÅRSMÖTE OCH ALLMÄNT SAMMANTRÄDE
(Punkterna 1 - 13 vid årsmöte, 1-3 och 12-13 vid allmänt sammanträde är obligatoriska.)
0. Mötets öppnande av styrelsens ordförande.
1. Fråga om mötet i behörig ordning blivit utlyst.
2. Val av a) Ordförande och b) Sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet.
4. Styrelsens berättelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den revisionen omfattat.
7. Val av a) Ordförande och b) Övriga ledamöter, minst fyra (4), för en tid av ett år.
8. Val av a) Två (2) revisorer och b) en (1) revisorssuppleant, för en tid av ett år.
9. Val av valberedning. Tre personer, varav en sammankallande.
10. Fastställande av årsavgift och avgift för ständigt medlemskap.
11. Godkännande av ständigt medlemskap.
12. Frågor väckta av styrelsen eller medlem.
13. Mötets avslutande.