Sällskapets stiftelser

Bakgrund

Sällskapet Gamla Hellener, GH, bildades 1922. Dess syfte är att samla mångåriga medlemmar av denna klubb till kamratligt och idrottsligt umgänge, vilket också finns inskrivet i Sällskapets stadgar. Syftet var att också åstadkomma ett forum där Hellener kunde träffas och umgås även när den aktiva karriären var över. Man käkade, gick på teater, kastade varpa, ställde emellanåt upp som funktionärer med mera. Framförallt såg man till att gratulera jubilarer och kondolera vid dödsfall. Det står också i stadgarna att GH i mån av förmåga ska stödja Hellas.

Detta senare började med bildandet av Supporterklubben 1958, av bl.a. Herbert Lindell och Arne Jutner, som en sektion inom GH och med ändamål att rycka ut med ekonomiskt stöd på olika håll i klubben när ÖS-anslagen inte räckte till. 1962 bröt sig Supporterklubben loss från GH (under fredliga former) och blev "självständig".

GH:s möjligheter att stödja Hellas tog egentlig fart när det på förslag av Herbert Lindell bildades en fond, Farbrors Minne, för att Hellas grundare Ernst Klefbecks namn inte skulle försvinna. Där kunde gamla och nya medlemmar skulle kunna sätta in en slant för att hylla "Söders apostel". Herbert lade grundplåten, en tusenlapp, som han sparat ihop till genom att sluta röka. Fondförvaltare skulle vara GH:s styrelse och en viss del av den årliga avkastningen skulle gå till stipendier eller annat ändamål som styrelsen fann lämpligt. Många äldre har sedan ansett det vara meningsfullt att hedra Hellas och Farbror genom att fortsätta med små och ibland stora - bidrag i Herberts anda. På 80-talet kom så först ännu en fond, Milli och Carl Palmérs Testamentsfond, därefter Gunnel och Arne Jutners fond och senast Lokalfonden.

GH:s fonder har genom åren vuxit tack vare generösa bidrag och donationer från Hellasmedlemmar. Det kan inte nog betonas att dessa är ett uttryck för det värde givarna sätter på det som GH står för och på de ändamål och intentioner som finns föreskrivet i respektive fonds stadgar.
Det är viktigt att understryka att stipendierna som delas ut från GH:s fonder, i enlighet med GH:s anda och donatorernas önskemål, premierar och ska betraktas som uppmuntran, för inte direkt elit - utan snarare för flerårigt träningsarbete eller ledarjobb, präglat främst av stor solidaritet med kamrater och klubben som sådan Stiftelsen Farbrors minne ska särskilt premiera verksamheten inom Hellas ungdomsidrott. Detta är ett krav för att stiftelsen ska erhålla skattebefrielse. Palmérs riktar sig till ungdomar eller juniorer i Hellas och stipendierna från Jutnerska fonden ska tillfalla medlem eller sektion i Hellas inom verksamheten för oldboys-, veteran-, mastersim-, motions eller andra liknande verksamheter inom Hellas och GH.

Bakom detta finns alltid den syn vi har i GH på det som vi anser är väsentligt och värdefullt i kamratskapet och i känslan för Hellas. Man får heller inte glömma att elitverksamheten inom Hellas stöds på liknande sätt genom betydelsefulla stipendier från Supporterklubben och från Hellas stipendiefond.

Farbrors minne är numera en stiftelse och skall inlämna verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse till den övervakande myndigheten, länsstyrelsen. En ändring av stadgarna för stiftelsen kräver godkännande av myndighet, i dessa fall länsstyrelsen.
Ytterligare ett krav avseende stiftelsen är att en av rrevisorerna för stiftelsen ska vara auktoriserad revisor.

Det senaste stora tillskottet till GH:s fonder kom genom en oerhört generös donation i makarna Jane och Ivan Hallgrens testamente. Arvet har kommit i form av aktier i ett antal börsnoterade företag och hade vid årsskiftet ett deklarationsvärde av ca 1,9 mkr. Jane Hallgren avled hösten 1998, men till följd av en juridisk process från ett av hennes syskonbarn vann testamentet laga kraft, och arvet kom GH tillhanda, först några dagar före årsskiftet 1999/2000.

Alla bidrag, små som stora, till GH:s fonder, till Supporterklubben och till Stipendiefonden hjälper till att verksamt stödja verksamheten i vårt HELLAS. GH:s postgiro finns på annan plats under denna rubrik, och övriga fonders på annan plats i Hellasbladet.